W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 137
Wszystkie: 20663

Kryteria świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 542 zł - zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł - zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  • w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny, przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.