W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 16
Wszystkie: 528

Nabór na stanowisko pracownik socjalny (zastępstwo)

Aktualności i Wydarzenia » Nabór na stanowisko pracownik socjalny (zastępstwo)

Kandydat musi posiadać wykształcenie zgodne z kwalifikacjami wskazanymi:
- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) art.116 ust.1 i ust.1a, art.156 oraz
- ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48, poz. 320) art.5.
Zakres czynności:
1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i kontraktów socjalnych.
5. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
6. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
7. Współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie podopiecznego.
8. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
9. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
10 Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
11 Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
12 Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
13 Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MGOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
14 Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
15 Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
16 Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
17 Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
Warunki pracy:
1. w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba – umowa na czas nieobecności w pracy pracownika socjalnego, który jest zatrudniony w MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą.
2. wymiar czasu pracy: 1 etat.
3. miejsce świadczenia pracy: teren gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy.
Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być podpisane przez kandydata własnoręcznie.
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą u Kierownika MGOPS (pokój nr 8).
Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: sierpień 2018 r.,
Kontakt: Marzena Niekraś Kierownik MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą, nr tel. 54 253 05 06.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu nad Wisłą
Pobierz
  • ico