W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 110
Wszystkie: 20636

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Aktualności i Wydarzenia » Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą przyjął do realizacji projekt systemowy w roku 2014 pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok.

Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży , poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.

W ramach Projektu oferowane będą : kursy, staże, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Projektem zostanie objętych 59 osób. Projekt będzie skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych , wykluczonych społecznie , młodzieży od 15 roku życia , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat.

W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie staży.

W związku z tym Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą zaprasza wszystkie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do konsultacji społecznych, które będą podstawa do stworzenia diagnozy potrzeb.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 8 lipca do 31 lipca 2013r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, droga pocztową mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze MGOPS pokój nr 6.

Opiekunem projektu na etapie tworzenia diagnozy i naboru jest p. Anna Zalewska tel. 54/253-05-46, e-mail: gops.dobrzyn@poczta.onet.pl Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowany raport z jej przebiegu i wyników.

Raport zostanie zamieszczony na stronie www.mgopsdobrzyn.pl , oraz w sposób tradycyjny na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą
Krystyna Pawłowska
MGOPS / 2013-07-08 16:08